Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy

Kurs pierwszej pomocy dla firm

Zgodnie z art. 2091 § 1 Kodeksu pracy, pracodawca ma obowiązek wyznaczyć i przeszkolić pracowników odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy oraz zwalczanie pożarów i ewakuację pracowników.

Kursy z zakresu Pierwszej Pomocy organizujemy w formie szkoleń zamkniętych dla firm. Zakres i program szkolenia zostanie dostosowany do specyfiki i warunków Państwa firmy;

Program szkolenia adresowany jest do ludzi nieposiadających wykształcenia medycznego. Do kursu może przystąpić każdy bez względu na kierunek i poziom wykształcenia czy doświadczenia.

Szkolenie prowadzone jest w systemie modułowym opartym na:

 • zajęciach teoretycznych,
 • komputerowe prezentacje multimedialne, dokumentacje fotograficzne, filmy instruktażowe,
 • pokazach,
 • ćwiczeniach z użyciem fantomów do nauki resuscytacji , sprzętu do nauki defibrylacji AED, symulacjach z użyciem sprzętu ratowniczego, oraz udzielania pierwszej pomocy z wykorzystaniem zestawu wyposażenia apteczek firmowych,
 • dyskusji.

Celem jest stworzenie sprawnie funkcjonującego systemu ratowniczego w zakładzie pracy. Wymaga to takiego przeszkolenia pracowników, aby potrafili oni rozpoznać stany zagrożenia życia i we właściwy sposób na nie zareagować. Tak przeszkolony personel ma szansę skutecznie przeprowadzić czynności ratownicze do czasu przyjazdu wykwalifikowanych służb medycznych.

Kurs pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży

Szkolenia te przygotowaliśmy z myślą o dzieciom w wieku przedszkolnym oraz młodzieży szkolnej. Celem szkoleń jest kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw oraz poczucia obowiązku niesienia pomocy innym. W czasie kursy uczestnicy poznają zasady i metody udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zajęcia zorganizowane są w formie warsztatów i zabaw, pozwalających na teoretyczne i bezstresowe - zwłaszcza przez młodszych uczestników, przyswojenie wiedzy, jak również praktyczne jej zastosowanie. Każdy z uczestników będzie miał okazję wziąć udział w symulowanych sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.

Kursy BHP

Nasza firma świadczy szeroko pojęte usługi szkoleniowe wynikające z zadań służby BHP.

Zgodnie z Kodeksem Pracy każdy pracodawca musi zapewnić w zakładzie wykonywanie zadań służby bhp. Zgodnie z art. 23711 Kodeksu Pracy § 2. Pracodawca może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy.

Przeprowadzamy szkolenia bhp dla:

 • pracodawców,
 • kierowników,
 • kadry inżynieryjno-techniczne,
 • pracowników administracyjno-biurowych,
 • pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

Na kursie będą omawiane zagadnienia z zakresu:

 • aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
 • metody ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracownikówzwiązanymi z wykonywaną pracą,
 • kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

Kursy PPOŻ

Kursy PPOŻ mają na celu zapoznanie uczestników z problematyką bezpieczeństwa pożarowego, ze szczególnym uwzględnieniem procedur ewakuacyjnych oraz gaszenia pożarów przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego.

Szkolenia przeznaczone są dla pracowników wyznaczonych w zakładzie pracy do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników, oraz dla pozostałych pracowników.

Kursy z zakresu PPOŻ organizujemy w formie szkoleń zamkniętych dla firm. Zakres i program szkolenia zostanie dostosowany do specyfiki i warunków Państwa firmy;

Kurs składa się z część teoretycznej oraz z części praktycznej oraz prowadzony jest przy użyciu środków dydaktycznych;

Do kursu może przystąpić każdy bez względu na kierunek i poziom wykształcenia czy doświadczenia.

Copyright © 2014 Worthy by HtmlCoder.