Kadry płacy oraz rozliczenia ZUS

Zakres usług

 • zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników (ZUS)
 • przygotowywanie listy płac dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
 • prowadzenie indywidualnych kartotek wynagrodzeń oraz kartotek zasiłkowych
 • rozliczanie umów zleceń i umów o dzieło
 • rozliczanie zwolnień lekarskich, nieobecności w pracy i urlopów w celu sporządzenia listy płac
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych ZUS i przekazywania ich drogą elektroniczną za pośrednictwem programu Płatnik
 • kalkulacja zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłacanych wynagrodzeń oraz wysokości zobowiązań wobec ZUS
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
 • sporządzanie rocznych rozliczeń PIT pracowników (PIT-11, PIT-40, PIT-4R)
 • prowadzanie akt personalnych
 • ewidencja należnego i wykorzystanego urlopu
 • wystawianie umów pracy i świadectw pracy
 • reprezentowanie Klienta w Urzędzie Skarbowym i ZUS-em

Copyright © 2014 Worthy by HtmlCoder.