Zasady rozliczania podatku dochodowego

Zasady rozliczania podatku dochodowego

Każda osoba prowadząca w Polsce działalność gospodarczą zobligowana jest do uzyskania wpisu do CEiDG. Równocześnie do Urzędu Skarbowego wysyłana jest informacja o wyborze metody rozliczenia podatku dochodowego. Wyróżnia się cztery zasadnicze warianty rozliczeń.

  • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych zakłada że, podstawą opodatkowania jest przychód, jaki przedsiębiorca wygenerował bez odejmowania kosztów. Opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych jest proponowane głównie podatnikom, którzy prowadzą niewielkie firmy.
  • Podstawą opodatkowania na zasadach ogólnych (wynoszący 32 lub 18%) jest dochód, czyli przychód pomniejszony koszty jego uzyskania. W zależności od formy prowadzenia księgowości przez biuro księgowe dane niezbędne do obliczenia podatku na zasadach ogólnych znajdują się w Księdze Przychodów i Rozchodów lub w ewidencji przychów. Stawka podatku jest uzależniona od poziomu osiągniętego dochodu.
  • W podatku liniowym dochód jest opodatkowany stałą stawką 19%. Należy pamiętać, że stawka opodatkowania będzie taka sama, bez względu na wysokość uzyskanego dochodu. Przedsiębiorca, który decyduje się na podatek liniowy musi ewidencjonować swoje przychody z działalności oraz koszty uzyskania przychodu za pomocą Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów (KPiR).
  • Karta podatkowa jest korzystna dla działalności z niewielką liczbą pracowników. Miesięczny podatek jest ogłaszany przez naczelnika urzędu skarbowego, który ustala go na podstawie informacji o zakresie działalności, miejscowości w której prowadzona jest działalność i liczbie pracowników

Przy składaniu wniosku CEIDG-1, przedsiębiorca ma możliwość wyboru okresu zapłaty zaliczki na podatek dochodowy. Proponowane są trzy opcje rozliczeń:

  • w sposób uproszczony,
  • kwartalny,
  • miesięczny.

Podsumowując, formę i rodzaj rozliczenia z Urzędem Skarbowym należy wybrać metodę zapewniającą najlepsze korzyści podatkowe. Każdy przedsiębiorca powinien sprawdzić jakie ulgi będzie mógł odliczyć od podatku.


Comments are closed.