Kto i dlaczego musi prowadzić księgi rachunkowe?

Kto i dlaczego musi prowadzić księgi rachunkowe?

Księgi rachunkowe, nazywane inaczej pełnymi księgami, albo pełną księgowością, muszą być prowadzone nie tylko przez spółki prawa handlowego, ale także wybrane osoby fizyczne, spółki jawne, cywilne, albo też i inne podmioty. W poniższym artykule zostanie omówione, kto konkretnie musi prowadzić pełne księgi handlowe.

Co mówią przepisy?

Według obowiązującej ustawy o rachunkowości, pełna księgowość dotyczy poniżej wymienionych podmiotów, takich jak :

  • spółek handlowych (kapitałowych i osobowych, w tym także organizacji), jak i spółek cywilnych, jak również innych osób prawnych, bez wliczania do tej listy Narodowego Banku Polskiego i Skarbu Państwa,
  • osób fizycznych,
  • spółek jawnych,
  • spółek cywilnych,
  • spółek partnerskich (jeśli osiągane w nich przychody z operacji finansowych i sprzedaży produktów za poprzedni rok podatkowy wyniosły przynajmniej 2 000 000 euro),
  • jednostek organizacyjnych, które działają na podstawie prawa bankowego, przepisów o funduszach inwestycyjnych, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, przepisów o działalności reasekuracyjnej i ubezpieczeniowej, albo przepisów o funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, bez względu na wielkość przychodów województw, powiatów, gmin, jak i ich związków, a także wojewódzkich,
  • powiatowych i gminnych jednostek budżetowych,
  • wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych zakładów budżetowych,
  • jednostek organizacyjnych, które nie mają osobowości prawnej.

Wszystkie powyżej wymienione podmioty mają obowiązek prowadzenia pełnej księgowości, niemniej jednak w przypadku pozostałych prowadzenie jej jest całkowicie dobrowolne. Pomocy w tym zakresie udzielają biura rachunkowe oraz księgowe.

Jeśli chodzi o limit wynoszący 2 000 000 euro obrotu, po którego przekroczeniu trzeba będzie przejść na prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych w następnym roku, to oblicza się go po obecnie obowiązującym średnim kursie Narodowego Banku Polskiego na pierwszy dzień roboczy przypadający w październiku.


Comments are closed.